Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

In deze Algemene Voorwaarden zal alleen de naam Vleutse Hoeve worden vermeld.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor  leveringen en bestellingen van Vleutse Hoeve ( en daarbij behorende andere domeinnamen)

 

Klanten van Vleutse Hoeve of van haar webshop worden aangeduid met koper, of klant.

 

Bij bestellingen / leveringen van goederen of diensten door Vleutse Hoeve gelden de volgende voorwaarden:

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vleutse Hoeve en op alle met Vleutse Hoeve aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene voorwaarden niet door alle partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Vleutse Hoeve schriftelijk is ingestemd.

1.3. Wat  in deze Algemene Voorwaarden is bepaald kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvraardt

1.5. Onder klant verstaan wij iedere bezoeker van onze website dan welke elke natuurlijke persoon, of rechtspersoon die met Vleutse Hoeve in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat, of komt te staan.

1.6. Vleutse Hoeve heeft het recht  om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, of aan te vullen.

1.7. Door het gebruik van de website van Vleutse Hoeve en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten, zoals die zijn vermeld op de website.

1.8. Vleutse Hoeve is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Vleutse Hoeve zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2. Vleutse Hoeve behoudt  zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per E-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven E-mailadres. De klant en Vleutse Hoeve komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst ontstaat, zodra de orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Vleutse Hoeve gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Naast bestelling via de webshop is het ook mogelijk om producten te bestellen via telefoon, E-mail, of brief. 

2.4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, via de website, telefonisch, of via de E-mail verstrekt en opgaven enzovoorts, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, of gedaan. Vleutse Hoeve garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoorts in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Vleutse Hoeve is er doorlopend allert op om onze voorbeelden te optimaliseren en te actualiseren. Helaas is het door verschillende instellingen per computer, monitor, of andere elektronische apparatuur niet altijd mogelijk, om de exacte kleuren/uitvoeringen weer te geven. Derhalve kunnen de producteigenschappen in werkelijkheid enigszins afwijken van het beeld via onze internetsite en folder.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1. Alle door Vleutse Hoeve vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld, of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld, en gelden binnen Nederland

Voor bepaalde landen en betaalmethoden gelden andere voorwaarden, ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

3.3. De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd/aangetekend te laten verzenden. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

3.4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld op de website, met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5Vleutse Hoeve kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7. De bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald: per bank vooraf, contant, via Mollie (ideal)

3.8. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

3.9. In principe verstuurt Vleutse Hoeve niet onder rembours. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

3.10 Vleutse Hoeve behoudt zich het recht voor om af te zien van levering, indien een product niet, of onvoldoende op voorraad is, of indien het product niet (tijdig) door onze leveranciers geleverd kan worden.

 

Artikel 4 levering

4.1. Vleutse Hoeve heeft veel artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf verstuurt Vleutse Hoeve de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. Gestreefd wordt naar verzending op werkdagen binnen 24 tot 48 uur.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren, danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzijn de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst tot stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. Mocht de klant, zonder tegenbericht, na 7 werkdagen de bestelling niet hebben ontvangen, dan is er mogelijk iets fout gegaan. De klant kan dan informeren naar de bestelling. 

4.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven, wanneer verwacht wordt dat het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per E-mail, of telefonisch worden gemeld.

4.3. Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres binnen Nederland.

4.4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5. Vleutse Hoeve is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet worden verhaald op Vleutse Hoeve.

4.6. Vleutse Hoeve controleert de artikelen voor verzending op beschadigingen, defecten enzovoorts. Verzending geschiedt op risico van de klant.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1.Het eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Vleutse Hoeve verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Vleutse Hoeve aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Vleutse Hoeve biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren. Hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten verschilt per omvang en gewicht van het artikel. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruitvoortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant. Eventuele retourzendingen aan Vleutse Hoeve zijn voor rekening van de klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te controleren, of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website, of in de folder afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Vleutse Hoeve  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

6.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vleutse Hoeve de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3. Indien de klant een product, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft de klant het recht om het product binnen zeven dagen na aflevering aan Vleutse Hoeve te retourneren. Hierbij dient de klant Vleutse Hoeve  altijd vooraf telefonisch op de hoogte te brengen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd, of gebruikt zijn. Een retourzending dient altijd voorzien te zijn van een briefje met naam, adres en factuurnummer. 

6.4. Indien de klant gebruik maakt van het recht, zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Vleutse  Hoeve zorg voor de terugbetaling binnen veertien dagen, van het  door de klant aan Vleutse Hoeve betaalde.

6.5. De kosten voor het retourzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

6.6. Ongefrankeerde, of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

6.7. Het is niet mogelijk dat de klant retourzendingen zelf verrekend, of op de factuur in mindering brengt.

6.8. Wanneer meer dan 50% van de artikelen geretourneerd wordt, brengt Vleutse Hoeve, ongeacht het factuurbedrag een bedrag van 5,00 EURO administratiekosten in rekening. Tevens wordt de porto voor de zending opnieuw bekeken en mogelijk bij de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1. Vleutse Hoeve geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, vallen, waterschade, bevriezing, verontreiniging en dergelijke. De toepasselijkheid van de garantie is altijd ter beoordeling aan Vleutse Hoeve.

7.2. Vleutse Hoeve is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant, of anderen, tenzij er sprake is van opzet, of grove schuld aan de kant van Vleutse Hoeve. Vleutse Hoeve is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-, of omzetderving.

7.3. Indien Vleutse Hoeve, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4. Het is mogelijk dat Vleutse Hoeve op haar  website links opneemt naar andere internetsites, die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vleutse Hoeve is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite, waarnaar wordt verwezen, of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.5. Alle producten met uitzondering van het aangeboden speelgoed zijn decoratiematerialen en geen speelgoed, of etenswaar. Let daarom op met kleine kinderen en kleine onderdelen. Het speelgoed is voorzien van veiligheidscoderingen/waarschuwingen.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Vleutse Hoeve niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeshort voor de duur van de overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtigen jegens de klant geheel, of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-}netwerk, verbinding, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen, of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Vleutse Hoeve, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden.

9.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvuldigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vleutse Hoeve, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Vleutse Hoeve vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres 

Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de website(s) 

Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties, of het verstrekken van voor u relevante informatie, of nieuwsbulletins.

10.2. Vleutse Hoeve neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3.Vleutse Hoeve verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2. De toepasselijkheid van het  Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12 Diversen

12.1. Vleutse Hoeve is gevestigd te Best. Vleutse Hoeve  is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53766431. Het BTW-identificatienummer is NL141694038.B01. Telefoonnummer 06-10595557

12.2. Gelieve alle correspondentie te verzenden aan: Vleutse Hoeve, Sint Oedenrodeseweg 10, 5681 PK Best. Of naar het E-mailadres, zoals staat aangegeven op de website.

12.3. Wanneer door Vleutse Hoeve gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vleutse Hoeve  deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

  

Deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd op 25 april 2013.